Жаманак баатыр


Жаманак Баатыр, Жаманак Рай уулу (болжолу 18-кылымда жашаган, 1775-жылдан мурдараак каза болгон). – кыргыз жергесин чет элдик баскынчылардан коргоого жигердүү катышкан кыргыз баатырлардын бири.
Саяк уруусунун ыман уругунун өкүлү. Жайыл баатыр, Бердике баатыр, Атаке баатыр, Нышаа баатыр, Садыр Арзымат уулу сыяктуу инсандар менен муундаш, үзөнгүлөш болуп, жоону бирге жоолашкан.
Тарыхый булактарда 1760-жылдын аягында жана башкалар баштаган чалгындоо кошууну Иле дарыясы тарапка жортуул жасап кайткан. Жаманак баатырдын атасы Ырай үркүнчү уулу өз мезгилиндеги бирден бир билимдүү жана элге белгилүү 64 адам болгон. Ч. Валихановдун маалыматы боюнча 19-кылымдын ортосунда Жаманак баатырдын уулу Байтору ыман уругунун манабы болгон.

2016-08-11 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11