Жалпы чыгарылыш


Жалпы чыгарылыш – каралуучу теңдеменин (теңдемелер системасынын) жекече чыгарылышын алуучу теңдеменин эркин параметрлери. 1) дифференциал теңдеменин жалпы чыгарылышы n тартиптеги y’!=f(x, у, y1,...,yn–1) түрүндөгү дифференциал теңдеменин n турактуу С1, С2,..., Си чоңдуктарын камтыган у=Дх, С1, С2, ..., Си) функциясы. С1, С2, ... Си турактуу чоңдуктарга маани берилип, теңдеменин айрым чыгарылышы алынат, 2) аныкталбаган теңдеменин жалпы чыгарылышында бүтүн же рационалдуу чыгарылышы изделүүчү бир нече өзгөрмөлүү теңдеме каралат. Бүтүн сандуу параметрге көз каранды мындай теңдемелер жалпы чыгарылышка ээ болот. Мисалы, х2+у2 =z2 теңдемесинин жалпы чыгарылышы x2=m2-n2, у=2ип, z2=m2-n2, мында m, n бүтүн сандар, 3) тригонометриялык теңдеменин жалпы чыгарылышы анын бардык чыгарлыштарынын көптүгү. Мисалы, sinx=a теңдемесинин жалпы чыгарылышы x=аrcsin (|а|<,1) же x =(–1)narcsina+nn, n=0, ±1, ±2, ...

2016-08-11 81 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11