Жалпы биология


Жалпы биология - Х–Х1 класста окутулат.

Бул предметте тиричиликтин негизги мыйзамченемдүүлүктөрү, организмдин жекече жана тарыхый өрчүшү, биологиялык процесстердин механизми жөнүндөгү окуу молекулалык жана клеткалык деңгээлде берилет. Ошондой эле тукум куучулуктун, белоктун биосинтезинин мыйзамдарынын чарбада колдонулушу окутулууда. Бул предмет мектептерде 1963-жылдан баштап окутулат. Ал 1939-жылдан тартып окутулуп келе жаткан дарвинизмдин ордуна киргизилген.

Жалпы биология курсу 6, 7, 8, 9-класстарда окутулган биология боюнчача илим факттарга теориялык негиз берип, алардагы жалпы мыйзамченемдүүлүктөрдү корутундайт.

2016-08-11 270 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11