Ысбакан


Ысбакан — "Манас" эпосундагы топоним. Сагымбай Орозбаковдун вариантында мындай айтылат:

Күн жүрүш жакка бет алсаң

Ысбакан менен Ындыстан

Кандай барсаң андай бар

Алмамбет Көкчөдөн чыгып жаңы келгенде Манас анын жайын сурап, бул жерге турбай кетем десең дагы ушундай жерлер бар деп атаган учурда айтылат. Кээде кыскартылган түрдө "Ыспаны" деп да айтылат:

Кошмок кара нарларга

Коңгуроону тактырып,

Ырастап көчтүн борумун

Ыспаны килем жаптырып (Сагымбай Орозбаков, 2. 159), — деп Манас Алтайан Ала-Тоого көчкөндө көчтү баяндаган кезде айтылат.

Мындан тышкары "Ыспаны кылыч" Кошойдун кылычынын эпитети, "түбү ыспан" деп Аккелтеге айтылган сыпаттама. Аккелте түбү Исфакан шаарынан чыккан деген маанини туюндурат. Исфакан шаарынан жасалып чыккан курал-жарак, кездеме, жана башкалар буюмдар өтө баалуу, сапаттуу болгондуктан соода-сатык менен тараган элдерде ал шаардын аты да кеңири белгилүү болуп, оозеки чыгармаларга да киргизилген. Географиялык реалияда Ирандын борбордук бөлүгүндө, Зайендеруд дарыясынын жээгиндеги шаар жана ага караган аймак.

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11