Волков Геннадий Никандрович


Волков, Геннадий Никандрович (1927,Чуваш АССРи ) — этнопедагогика илиминин негиз салуучусу. Чуваш педагогика институнун физика-математика факультетин бүтүргөн (1949). Педагогика илимдеринин доктору (1967), профессор (1968), СССР Педагогика илимдер академиясынын (1989), Россия билимдер академиясынын, Социалдык жана педагогика илимдер академиясынын академиги. 1979—82-ж. Эрфурт Жогорку педагогика мектебинин профессору, 1984-ж. ардактуу доктору болгон.

Волков педагогика илимин теориялык жактан байыткан ийри илимпоз. «Этнопедагогика»(1974, 2000) аттуу эмгеги бул илим боюнча болочок мугалимдер үчүн жазылган негизги саамалык эмгектердин бири. Ал өз эмгектеринде окутуу-тарбиялоонун улуттук-аймактык жана маданий-этникалык бөтөнчөлүгүн, элдик педагогиканын улуттук жана жалпы адамзаттык маңызын, калыптануу жолун, өбөлгөлөрүн, усул-ыкмаларын, каражаттарын, анын учурдагы абалын, окуу-тарбия ишин этнопедагогика негизде өркүндөтүү маселелерин терең изилдеген.

Илимпоз ар түрдүү элдердин улуттук-педагогика салттар жана көз карашын ырааттуу изилдеген. Өзүнүн «Письма о «Манасе», «Созвездия земли» (1979), «Педагогика жизни» (1989) жана башка эмгектеринде жана бир катар макалаларында кыргыз элинин эпикалык чыгармаларында, үрп-адат, каада-салт, макал-лакаптарды чагылткан педагогика ойлорду изилдеген. Көптөгөн чет өлкөлөрдө «Манас» эпосундагы залкар педагогика идеяларды даңазалаган лекцияларды окуган. Кыргызстандык 20дан ашык илимдин докторун жана кандидатын даярдаган.

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,

2016-08-11 150 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11