Висмут оксиддери


Висмут оксиддери – висмут менен кычкылтек болгон бирикмелери: ВiO, Bi2O3, Bi2O4, Bi2O5. Висмуттун үч оксиди Bi2O3 (сесквиоксид) – жаратылышта бисмит же висмут охрасы аттуу минерал түрүндө кездешет. Ал оор сары түстөгү күкүм, балкып эрүү темп-расы 817оС, тыгызд. 8,90, негиздик оксид, ысытканда күрөң же саргыч-кызылга өтөт. Сууда эрибейт, к-таларда оңой эрип, туздарды пайда кылат. Вi(NO3)3 менен щелочтун аракеттенишүүсүнөн алынат. Вi2O5 - висмут монооксиди, кара түстөгү катуу зат. Na3Bi NH3 кычкылтек менен окистендирүүдө пайда болот. Bi2О4 висмут үчүн анча мүнөздүү эмес, күрөң күкүм, тыгызд. 5,6 балкып эрүү темп-расы 305оС, V2O5- висмут пентаоксиди, кызыл-күрөң түстөгү күкүм, 1500С ажырайт, тыгызд. 5,10, сууда начар эрийт, күчтүү окистендиргич. Вi2O3 КОН суудагы эритмесинде хлор менен окистендирүүдөн алынат. В. о. медицинада, эмаль, керамика, форфор, хрусталь, атайын айнектерди алууда колдонулат.

2016-08-11 60 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11