Веблен Торстейн Бунде


Торстейн Бунде Веблен (1857–1929) – америкалык экономист, социолог.

Веблен Торстейн бир жагынан майда буржуазиялык позициядан капитализмдин айрым жактарын сынга алса, экинчи жагынан К. Маркстын таасири астында коомдук турмуштун негизин материалдык өндүрүш түзөт деп эсептеп, көз карашы кайчы мүнөздө болгон.

Бирок, ал коомдук өндүрүштү технология менен чаташтырып, б. а. техника менен коомдук-маданий институттардын байланышын жеткилең түшүнө албай менчиктин формасынын маанисине тийиштүү баа берген эмес. Веблендин ою боюнча адамдардын салт-санаасы менен көз караштары технологиялык өндүрүштөн, өзгөрүүлөрдөн артта калгандыктан коомдук эволюция негизинен адамдык акыл-эстин ушул өзгөрүүлөрдүн процессине болгон ылайыкташуусу гана болуп саналат.

2016-08-10 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10