Узун куйруктуу суубүркүт


Узун куйруктуу суубүркүт (Haliaeetus leucoryphus), (Pallas, 1771)

Каспий деңизинен Байкалга чейин. Кавказда, Орто Азия жана Индияда кыштайт. Кыргызстанда сейрек кездешкен куш .

Атайын саны эсепке алынган эмес, ошондуктан азыркы убакка чейин так маалымат жок.

Жекен өскөн көлмөлөр, теректүү-талдуу токойлор жайгашкан дарыялардын жээктери. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Кышында гана келүүчү келгин куш.

Түздөн-түз кыруу, уяларын талкалоо, жашоого жагымдуу жерлерин кыскартуу.

Маалымат жок.

СССРдин Кызыл китебине киргизилген (1984) . «Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуп бара жаткан түрлөрдү соода-сатык кылуу боюнча эларалык конвенциясынын» 2-тиркемесине киргизилген . Кыргызстанда коргоого алынган территориялар жок.

Кыштоочу жерлерин кайтаруу. Массалык маалымат каражаттары аркылуу түрдү сактап калыш үчүн пропаганда жүргүзүү. Колго кармап көбөйтүш үчүн питомник уюштуруу. Кыштаган жерлеринде чыныгы санын далилдеп, жем менен камсыз кылууну уюштуруу. Чектөөчү факторлорду изилдөө.

5 категория, Vulnerable, VU, C1. Жок болуп бара жаткан түрдүн бири. Дүйнөлүк фаунанын суу бүркүттөрүнүн 8 түрдүн бир түрү жана Кыргызстандын фаунасынын 2 түрдөн бирөө. Монотиптүү түр.

2016-08-10 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10