Узун куйруктуу чымынчы


Узун куйруктуу чымынчы (Terpsiphone paradise), (Linnaeus, 1758):

Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда жашайт. Кыргызстанда түрдүн ареалынын чеги чыгыш-түштүктө өтөт. Батыш Тянңшанда, мүмкүн Талас жана Кыргыз тоо кыркаларынын чыгыш жагында кездешет.

Жалбырактуу токойлор жана бактар, көлмөлөр жана тоолуу дарыялардын жээктери.

Республикада белгисиз, бирок ага мүнөздүү жерлерде адаттагыдай эле кездешет. Чектелүү территорияларда да таралган.

Браконңерлик, түргө жагымдуу территориялардын кыскарылышы. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Келгин куш, уялоочу мезгили узакка созулат. Майдын экинчи-үчүнчү декадасында уя салышы башталат. Уясында 2-3 жумуртка.

Маалымат жок.

1985-жылы Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Тажикстандын Кызыл китебине жазылган. Сарычелек жана Бешарал коруктарынын территориясында коргоого алынган. Республиканын территориясында кармоого тыюу салынган.

Эл арасына түрдүн уялоочу жерлерин коргоого алуунун зарылчылдыгы жөнүндө пропаганда жүргүзүү. Коргоону күчөтүү, браконңерликке каршы күрөш жүргүзүү. Республикада түрдүн ареалын аныкташ үчүн кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү, санын жана статусун тактап аныктоо.

6, Near Threatened: NT: R.. Кыргызстанда T. p. leucogaster (Swainson, 1838) кездешүүдө.

2016-08-10 68 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10