Уруулар


Ак уул
Адигине Сарттар Баргы Жолжакши Борю Бектен Мунгуш
Тагай Богорстон Койлон-Жедигер Кылжыр (Сарыбагыш, Бугу) Саяк Карачоро (Балта, Багыш, Келдике) Азык Черик Конурат, Чертике
Наалы-эже

Куу уул
Кушчу Кытай Чон багыш Саруу Басыз Мундуз

Ичкилик
Канды Дёёлёс Тейит Найман Кыпчак Бостон Нойгут Аваат Кесек

Шилтемелер:
Список киргизских племен (Кыргыз санжырасы. - Бишкек, 1991)
Генеалогическая линия кыргызов по версии Эсенкул Тёрёкан уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы - Бишкек: Учкун, 1995
Т. Асанов Политическая структура кыргызов в XV-XVI вв.

2016-08-10 123 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10