Укук субъектиси


Укук субъектиси – улуттук мыйзамдардагы мыйзам боюнча түздөнтүз же өз өкүлү аркылуу укуктар менен юридикалык милдеттенмелерге (т. а. укук субъектүүлүгү) ээ болууга, жана да жүзөгө ашырууга жөндөмдүүлүгү бар жактар (жеке жана юридикалык жактар), мамлекет, мамлекеттик же муниципалдык түзүлүштөр. У. с. – анын ар субъектисинин белгилүү бир өзгөчөлүктөрү бар экендигине карабастан, укуктун баардык тармактарындагы укук мамилелеринин зарыл белгиси болуп саналат. Ошентип, жарандык укук мамилелеринде жарандар чет өлкө жарандары жана жарандыгы жок адамдар жеке жак катары, коммерциялык жана коммерциялык эмес жактар юридикалык жак катары чыгат, ал эми мамлекет, мамлекеттик жана муниципалдык түзүлүштөр жарандык укук мамиле субъекттеринин үчүнчү түрүнө кирет, У. с-нин администрациялык укуктук мамилелерине негизинен мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар, кээбир учурларда гана юридикалык жактар катышат. Кандайдыр бир жакты же түзүлүштү У. с. катары таануу менен, мыйзам анын укуктук статусун (мамлекетке, анын органдарына, башка жактарга катышы боюнча абалын) аныктайт (кара:Эларалык укук субъектиси).

2016-08-10 103 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10