Укук мамилелери


Укук мамилелери – катышуучулары субъективдүү укуктардын жана милдеттенмелердин алып жүрүүчүлөрү болуп саналган укук ченемдери менен жөнгө салынган коомдук мамилелер. У. м. – жекелештирилген мамилелер, б. а. жүрүм-турумдун мыйзам тарабынан аныкталган жана камсыздалган мүмкүнчүлүктөрү жана сөзсүз ченемдерин аныктоочу укуктар жана милдеттер менен өзара байланышкан жеке адамдардын ортосундагы (жарандар, уюмдар, мамлекеттик органдар жана жарандар ж. б.) мамилелер. Мүмкүндүк жана милдеттүүлүк конкреттүү аракеттерде ишке ашырылат. У. м. мыйзамда каралган юридикалык фактыларда (келишимдерден, административдик актылардан, укук бузуулардан, окуялардан ж. б.) улам пайда болот.

2016-08-10 191 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10