Учсуз анемона


Учсуз анемона (Anemone obtusiloba), (D. Don.) - Бийиктиги 15 см ге чейин жеткен, көп жылдык, түкчөлүү өсүмдүк. Тамыр сабагынын үстүңкү бөлүгүн жалбырак сабынын түктүү калдыктары жаап турат. Жан тамыр жалбырактары түрпөчөдөй келбетте келип, тыкыс, түп жагына чейин үч ирет тилкелүү, жазы тескери - жумурткадай сегменттүү жана бүтүн кырдуу же 3 ири бодуракай жалбырак тишчелүү. Гүлдөрүнүн диаметри 1,5 см ге чейин жетет, ичинен агыш, сыртынан киргилт-сыя-көк, мөмөчөсү түксүз өсүндүлүү.

Июлң айында гүлдөйт.

Орто Азия, Кытай, Индия. Кыргызстанда Борбодук Тянңшанң, Тескей Алатоо, Сарыжаз дарыясынын бассейни.

Таштуу, аска-зоолуу бийик тоолордун беттеринде кездешет.

Жаратылыштагы саны аныкталган эмес.

Адамдын чарбачылык иш-аракеттери, чексиз мал жаюу.

Маалымат жок.

Кыргыз ССРинин Кызыл китебинде (1985) катталган.

Ареалын жана жаратылыштагы сан өлчөмүн аныктап, түр кеңири тараган аймактарда ботаникалык заказник уюштуруу. Ботаникалык бактарда атайлап өстүрүү аракеттерин жасоо зарыл.

VU. Эң четки батыш ареалы Кыргызстандын Борбордук Тянңшанында жайгашкан.

2016-08-10 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10