Трополондор


Трополондор — көмүртек жети мүчөлүү щакекчесин кармап турган ок-сикетон. Т-дун эң жөнөкөйү 2-оксици-клогептатриен-2,4,6-он-l, С7Н6О, мол. масс. 106,12, түссүз, ийне түрүндо кристаллданат, балкып эрүү t 50°, кайноо t 113°, сууда жакшы эрийт. Химиялык касиеттери 6-ча фенолдорго окшош, бирок к-талык касиети күчтүрөөк. Т. бромду таасир кылганда кош байланыш эсебинен бромду кошуп албастан, тескерисинче суутек менен алмашып моно - жана дибромтрополон пайда болот. Күкүрт к-тасы жана SО3 менен сульфирленбейт. Нитро-, нитро-зо - жана азобирикмелерин калыбына келтиргенде аминтрополон пайда болот. Фенолдорго жана анын алкил эфирлерине караганда күчтүрөөк кислоталар болгондуктан оной гидролизденет. Т. фунгицид жана микробдор көбөйүшүн токтотуучу касиетке ээ.

2016-08-10 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10