Түшүндүрүү (педагогика)


Түшүндүрүү – мугалимдин чыгармачылыгы менен окуучуларга жаңы теманы түшүндүрүү жана анын башка темалар менен болгон байланышын далилдөө. Жаңы теманы түшүндүрүү мугалимден көп күч, талыкпас эмгек, чеберчиликти талап кылат. Түшүндүрүү окуучуга жаңы окуу материалынын биринчи баскычын өздөштүрүүгө жетиштирүүчү негизги ыкма жана каражат болуп саналат. Андан ары окуучу билимин чыңаш үчүн башка булактар аркылуу өнүктүрүүсү керек. Мугалим ага көмөк болот. Мугалим жаңы теманы түшүндүргөнүнөн көп нерсеге жетиштирүүгө болот, башкача айтканда окуучунун ошол темага кызыгуусунун артылышы, андан ары өркүндөтүүгө болгон табитинин ачылышына түрткү болот. Мугалим бир эле теманы ар кандай методдор менен түшүндүрөт. Лекция-сабак, оюн-сабак, аңгемелешүү сабагы, дебат-сабак, жарыш-сабак жана башка сабактардын методдору менен жана түшүндүрүүдө ар кандай методикалык курал, мугалимдер үчүн колдонмо, плакаттар, таяныч белгилерди колдонуу аркылуу түшүндүрүүгө да болот.
Түшүндүрүүдө окуучулардын аң-сезими, турмушка көз карашы калыптанат, улууларды урматтоого, табиятты коргоого үйрөнсө, Ата Мекенин сүйүүгө, ага кызмат кылууга багыт берет. Окуучу өз көз карашын айтууга, анализ берүүгө, синтездөөгө, жакшы менен жаманды ажыратууга, салыштырууга жетишет.

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004.

2016-08-10 180 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10