Түр жана түрлөр


Түр жана түрлөр логикада – организмдер системасындагы негизги түзүлүштүк бирдик: алардын эволюциясындагы сапаттык этап. Ар бир жаратылышта тарыхый жол менен келип чыккан бир бүтүн нерсе (система) катары жашайт. Организмдерден (индивиддерден) туруп, алардын мыйзам ченемдүү түзүлгөн жыйындысы болуп саналат. Ал эми ар бир индивид өзүнүн жеке өзгөчөлүктөрү менен бирге Түрлөргө тийиштүү жалпы касиеттери менен мүнөздөлөт. Түрлөр татаал ички түзүлүштөргө жана көп түрдүү табигый өзгөчөлүктөргө ээ. Анын эң жөнөкөй структурасын популяция түзөт, демек ал популяция түрүндө жашайт. Түрлөрдүн көп сандаган түрчөсү да бар. Өсүмдүк, жаныбарларын ар тараптан изилдөө биологиядагы жана түрөчө жөнүндөгү түшүнүктөрдүн түзүлүшүнө өбөлгө болду. Анын илимий негизин Ч. Дарвиндин эволюциялык теориясы түзгөнү менен ал ар дайым өнүгүү жана өзгөрүү абалында турат.

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004

2016-08-10 873 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10