Түктүү тыйынчык


Түктүү тыйынчык (Chesneya villosa (Boriss.) R. Каm. et R. Vinogradova), (Chesniella villosa (Boriss.), Kostyczewia villosa Korsh. (Boriss.)) - Жыш узун сапсайган-түктүү көп жылдык чөп өсүмдүк. Өзөк тамырлуу, жалпы тамыры жоон, сабактары жерге төшөлүп өсөт. Жан жалбырактуу, жалбырактары үчтөн жуп, түгөйсүз канаттуу, тескери жумурткадай же жазы үч бурчтуктай. Гүлү жалгыздан, саптуу. Желекчеси кызыл. Чанагы сүйрү.

Июлда гүлдөп, августта мөмөлөйт. Уругу менен көбөйөт.

Ысыккөл өрөөнүнүн батыш жагы.

Таштак чөл жана жарым чөлдөрдүн тоо этектери.

Өтө аз, жоголуп кетүү коркунучунда турат. Өзүнүн ареалында жалгыздан сейрек кездешет.

Антропогендик таасирлер. Эрте жаздагы майда малдын оттоосу. Кургакчылыктан уругунун көпчүлүгү куурап калат.

Маалымат жок.

Кыргыз ССРинин Кызыл китебине (1985) катталган.

Популяциясынын эсебин алуу, Кыргыз Республикасынын УИАнын Ботаникалык багында атайлап өстүрүү.

EN. Кыргызстанда кездешкен тукумдун үч түрүнүн ичинен эң сейрек учураган түрү.

2016-08-10 55 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10