Титан хлориддери


Титан хлориддери – 2, 3, 4 валенттүү титан менен хлор бирикмелери. Титан тетрахлориди TiCl4 – кескин жыттуу суюктук, тыгызд. 1,727г/см3 (20о), кайноо t 136,3оС. Пайда болуу жылуулугу DНо298 = - 191,4 ккал/моль. 2000оС чейин ысытууда өзгөрбөйт. Сууда гидролизденип титан оксихлоридин TiOCl2 пайда кылат. TiCl4 аммиак, фосфор галогениди менен аракеттенишип, TiCl4×6NH3, TiCl4×8NH3, TiСl4×PCl5, TiCl4×POCl3, ал эми конц. туз к-тасы менен хлортитан к-тасын H2TiCl6 берет, ага аммоний хлоридин кошсо (NH4)TiCl6 – аммоний хлортитанаты алынат. Металл түрүндөгү Ti алууда TiCl4 кеңири колдонулат. Титан. төмөнкү хлориддери TiCl3, TiCl2 абада жеңил окистенет. TiCl2 сууда эригенде суутекти бөлүп чыгарып, Ti (III) туздарын пайда кылат.

2016-08-10 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10