Тип


Тип (грек тилинен tupes – изи, формасы, үлгүсү) – бир нерсенин кеби деген мааниде) – адабият жана искустводо белгилүү бир чөйрөдөгү, коомдогу, социалдык катмардагы индивидуалдуу көрүнүш-төрдүн, адамдардын жалпыланган образы. Тип конкреттүү кишинин жалпыга таандык белгилеринин көрсөтүлүшү, Типтүүлүк, Типтүү образ.

1) форма – маанилүү сапаттык белгилери менен айырмаланган бир нерсенин түрү: үлгү, тиги же мунун модели,

2) изилденген реалдуулукту типтерге ажыратуунун бирдиги,

3) кандайдыр бир мүнөздүү касиетке ээ адам, адамдардын тобунун чыгаан өкүлү айрым алганда:

Катмардын, улуттун, заманынын, (биологияда) – 1) жаныбар системасындагы жакын класстарды бириктирген жогорку таксономиялык категория. терминин 1825-ж. француз илимпозу А. Бленвиль киргизген. Түрдүү Т-тин көлөмү ар башка, мисалы, былпылдактар тиби 5000ге, погонфорлор тиби 100гө жакын түрдү камтыйт.

2016-08-10 241 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10