Тилдердин интеграциясы


Тилдердин интеграциясы, тилдердин биригүүсү – ар кандай тилде (диалектиде) сүйлөгөн тил коллективдери кийин бир тилде сүйлөй баштайт, б. а. алардын бир тилге биригүүсү. Тилдердин дифференциациясына карама-каршы процесс. Тилдердин интеграциясы эки түрдүү болушу мүмкүн: 1) кээ бир элдер (уруулар) же алардын айрым топтору башка бир элге аралашып, сиңип кетет да, бара-бара өз тилин колдонбой, ошол элдин тилинде сүйлөп калат. Буга Байыркы Русь мамлекетинде жашаган «торк», «берендей» деген ат менен белгилүү көчмөн түрк урууларынын жана айрым славян эмес элдердин өз тилин толук унутуп, славяндашып кетишин же болбосо Орто Азия менен Казакстанда жашаган түрк элдеринин этнос курамына кошулган монгол, иран ж. б. уруу топторунун түрктөшүп, ошол элдердин тилинде сүйлөп калышы, 2) айрым тилдердин бири-бирине кошулуп, биригип кетүүсүнөн, эч бирөөнө окшобогон өзгөчө жаңы тил пайда болушу мүмкүндүк Мисалы, азыркы англис тили байыркы герман (англо-сакс) диалектилери менен норман баскынчыларынын тушундагы француз тилинкн мына ушундай интеграциясынан келип чыккан. Тилдердин интеграциясы – көбүнчө тектеш тилдердин жана алардын диалектилеринин арасында болот.

2016-08-10 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10