Тил илиминдеги логикалык багыт


Тил илиминдеги логикалык багыт – тил менен ой жүгүртүүнүн, тилдин жана философиянын байланышын негиздеген илимий агымдардын, өзүнчө концепциялардын жыйындысы. Буга төмөнкүлөр мүнөздүү, 1) гносеология маселесин иликтөө, 2) улутгук өзгөчөлүктөргө карабай тилдеги универсалдуу белги, касиеттерди табууга аракеттенүү, 3) реалдуу ар кандай тилдик формаларга карабастан, тилге анализ жүргүзүүнүн бирдиктүү, универсалдуу принциптерин иштеп чыгуу, 4) синтаксистик маселелерди (сүйлөмдүн теориясын) жана семантиканы өзгөчө изилдөө ж. б.

2016-08-10 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10