Теория


Теория (грек сөзүнөн theoreo – изилдейм, қарайм) – кең мааниде қандайдыр бир көрүнүштү түшүндүрүүгө бағытталған көз қараштар, түшүнүктөр жана идеялар жыйындысы, тар мааниде болмуштун белгилүү тармағынын мыйзам ченемдүү жана олуттуу байланыштары жөнүндө жоғорқу өнүккөн формасы. Теория - көп сандағы далилдердин чоғулуусун жана аларды байланыштыруучу мыйзамдарды өз ичине қамтыйт, конкреттүү қубулуштарды жалпы мыйзамдардын негизинде түшүнүүгө жардам берет, адамдын түшүнүктөрүн системаға келтирет. Теория көп учурда эмприкалық изилдөөлөргө көз қаранды болбой математикалық жана логикалық формализмдер арқылуу өнүгөт. Анын мындай өз алдынчалығы – теориялық ой жүгүртүүнүн артықчылығы. Бироқ теория негизинен эмприкалық изилдөөлөр менен ажырағыс бирдикте аракеттенет.

2016-08-10 59 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10