Таза тукум мал өстүрүү


Таза тукум мал өстүрүү – бир эле породадагы малды өз ич ара тукумдатып, мал санын көбөйтүү ыкмасы. Бул ыкманы колдонуудагы негизги максат – малдын породалык касиеттерин сактап, аларды тукумуна берип туруу. Таза тукум мал өстүрүү адам баласына байыртадан эле белгилүү болгон. Ал 16–17-кылымдан баштап гана илимий негизде жүргүзүлө баштаган. Таза тукум мал өстүрүүдө төмөндөгүдөй негизги шарттардын болушу зарыл: 1) породадагы мал санынын көп болушу жана кеңири аймакка таралышы, 2) жергиликтүү экологиялык – географиялык шартка көнүккөн мал тобунун зоот породасында тип, линия жана тукумдун болушу, 3) тукумдук малды тандоодо аны теги, экстерьери, өсүшү, продукттуулугу, тукумдун сапаты боюнча толук бонтировкалоо, 4) жакшы тоют берип, багуу шартын жакшыртуу, 5) тукумун асылдандыруу ишин туура уюштуруу ж. б. таза тукум мал өстүрүүнүн негизги формасы малды линиясы боюнча өстүрүү болуп эсептелет. Кыргызстанда малдын таза тукумдуу төмөндөгүдөй породалары бар: ала-тоо ую, олуя ата ую, кыргыз уяң жүндүү кою, тянь-шань кою, алай кою, орлов таскакчыл жылкысы, орус таскакчыл жылкысы, дон жылкысы, кыргыз жаңы жылкысы ж. б.

2016-08-10 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10