Тарбиялануучу


Тарбиялануучу – тарбиялык таасирдин объекти болгон (таалим-тарбия мекемелердин шартындагы - бала, өспүрүм, кыз же жаш улан) адам. Тарбиялык таасир мугалим, тарбиячы, коллектив, окуучулар, коомчулук, үй-бүлө жана башка уюмдар жана алардын биргелешкен иш-аракеттеринен чыгат. Тарбиялануучу – тарбиянын пассивдүү объекти гана эмес, өзүнүн жеке сапаттарын калыптандырууда ага дамамат активдүүлүк мүнөздүү.

Анткени адам баласы иш-аракеттин негизинде тарбияланат. Чөйрөнүн жана атайын уюштурулган шарттардын таасири аркылуу анын жүрүм-турумуна инсан аралык мамилелерине жана иш-аракеттерине таандык бекемделген инсандык кулк-мүнөзү бекемделип калыптанат. Тарбиялануучу тигил же бул коллективдин мүчөсү катары өз жолдошторуна таасир этүү менен тарбиялоо процессинин объектинин субъектине айлана баштайт.

2016-08-10 91 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10