Шырдак


Шырдак, шырдамал - кийизден жасалып, жерге салынуучу үй буюму. Бети эки бөлүктөн - ортосу же негизи (узундугу 2-2,5 метр, орточо) жана четинен (25-35 сантиметр) турат да, кыюусу (6-10 сантиметр), жээги (0,5-1,0 сантиметр) болот. Шырдак жасоо үчүн кийиз жасалат. Шырдактын бети болуучу ак кийиз ар кыл түскө боёлот. Андан шырдактын бөлүктөрү бычылат, ар бирине оймо түшүрүлүп, оюлат. Оюлган кийиздин бири оймо, экинчиси бет болот. Булар бири-бирине кынаштырылып жермелгенден кийин, ортоңку бөлүгү менен четки бөлүгү кыюу аркылуу бириктирилет да, ичилиги ичтелип, шоона менен шырылат. Оң-сол ийрилип, чыйратылган тустуу жиптен жермеп бириктирилген сызыгы боюнча оюулардын үстүнөн ызгыт (милте) бастырылып жермелет. Шырдактын айлана четине ак, кара кийизден каршы-терши иймек бастырылат. Шырдактын ортосуна чоң оймолор, четине, кыюусуна кичирээк оймолор түшүрүлөт. Шырдактын жасалышында жергиликтүү өзгөчөлүктөргө карата айырмалангандыктан, анын аты ар кайсы жерде ар башкача аталат: шырымал, торболжун, оймо теке, ободо, тур кийиз жана башка. Өлчөмүнө карай чоң шырдак (420x180 см), орто шырдак (330x150 см), кичине шырдак (250x100 см) болуп бөлүнөт.

2016-12-22 792 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22