Оозеки чыгармачылык


Кошок. Элдин каада-салт ырларынын ичинде орчундуу орунду ээлейт. Ал адам өлгөндө айтылып, айтуучунун ички кайгысын, өкүнүчүн билдирген муңдуу ырдын бир түрү. Кошоктун мазмуну өлгөн адамдын мүнөзүн, журуш-турушун, элге кылган мамилесин баяндоо болуп саналат.

Ырым-жырым ырлары. Жаратылыш кырсыктарынан, оору-сыркоодон сактануу максатында аткарылган ырлар, айтуулар.

Турмуш-тиричилик ырлары. Эмгекти даңазалап, арбын төл, түшүм, алуу тилеги айтылган. Турмуш-тиричилик ырларынын элге кеңири белгилүүлөрү: Бекбекей, шырылдаң, оп майда жана башкалар.

Айтыш. Эки же андан көп адамдын катышуусу менен аткарылат. Айтыштын өзү негизинен чечендикти сыноого байланыштуу келип чыккан түр. Демек, айтыш дегенде чечендикти, сөз тапкычтыкты, акыл эстүүлүктү, көрөгөчтүктү, билгичтикти түшүнөбүз.

Миф жана легенда. Алардын сюжеттерин космогониялык аңгемелер, топонимикалык аттардын тарыхтагы, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнүн келип чыгышы жөнүндөгү баяндар түзөт. Мифтен айырмаланып, легенда тарыхый фактыларга көбүрөөк кайрылат, элдин турмушунда болгон жана анын фантазиясы менен күчөтүлгөн илгерки окуяларга байланышат.

Эпостор. Өзүнүн мазмунуна жана формасына карай шарттуу түрдө экиге бөлүнөт. "Манас" трилогиясы улуу эпоско кирет. Кенже эпосторго "Төштүк", "Курманбек", "Эр Табылды", "Кожожаш", "Жаныш-Байыш", "Жаныл Мырза" ж. б. эпосторду кошууга болот. Ал эми мазмуну, андагы окуялардын мүнөзү жагынан кыргыз эпосторун баатырдык жана турмуштук эпостор деп эки топко бөлүүгө болот. Биринчи тобуна баатырдык мазмундагы "Манас" трилогиясы, "Курманбек", "Жаныш-Байыш", "Эр Табылды", "Жаныл Мырза" сыяктуулар, экинчи тобуна социалдык-турмуштук мазмундагы "Саринжи-Бөкөй", "Олжобай менен Кишимжан" сыяктуу эпостор кирет.

Жомоктор. Жомок жанры - бул мазмунунун фантастикалуулугуна карабастан, элдин ой-пикирин, жыргал турмуш жөнүндөгү тилегин чагылдырган фольклордук проза. Алар мазмуну жагынан турмуштук, сыйкырдуу жана айбанаттар жөнүндөгү жомоктор болуп бөлүнөт.

2016-12-22 373 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22