Үйдө ууру жүрөт


Түндүктөн түшкөн чоң уурулар өздөрүнчө акылдашат: - Апендини арабызга кошуп алалы, ууру-пуурубузду жашырып, кырсык-курсуктан ал бизди кадыр-баркы менен калкалай жүрсүн, - деп. Буга бардыгы макул болот да, Апендини ортого алып, аябай сыйлашат. Апенди тез эле тигилердин айтканына көнөт. Уурулар менен биригип, бир түнү сурнайчынын үйүнө ууруга кирет. Уурулар буюмдарды таңыштырып жаткан кезде, Апенди сурнайчынын сурнайын таап алат да, тамдын төбөсүнө чыгып, сурнай тартып кирет. Уктап жаткан элдин баары дүрбөп, жүгүрүп келет. - Эй, сурнайчы, жети түндө элдин уйкусун алып, дүрбөтүп, кутуруп кеттиңби! - деп чуркурашат. - Күндүз тартсаң кудай алат беле сени!

Укта барып!.. - Бара албайм, үй толтура ууру жүрөт, - дептир Апенди анда.

2016-05-29 174 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29

Кун Куш
ЭЧ кызыксыз кеп...Уят ошондой кыргыздын нуска создордун денгелин тушургондордун...
Ислам
Ха-ха кызык экен