Үч суроо


Кайдандыр үч олуя соодагер падыша сарайына келип, өрүүн алып токтойт. Падышага алар үч суроо берсе, падыша жообун жандыра албай ордосундагы билерман, акылман деген жан-жөкөрлөрүнүн баарын чогултуп акылдашса да эч кимиси жооп табышка жарабай коёт. - Мен башкарган өлкөдө акылы тетик адам жок экен го? - деп, падыша зээни кейийт. - Алиги суроолордун жообун бир тапса, Апенди гана таба алат, - дейт кимдир бирөө. Апендини падышага апкелишет. - Жердин киндиги каерде? - деген суроо менен кайрылат алиги олуя соодагерлердин бири Апендиге.

- Менин эшегимдин оң буту кай жерди басып турса, дал ошо жерде - деп, Апенди буйдалбай жообун айтат. - Далилиңди айт, - дейт соодагер мыкчыйып. - Эшектин буту баскан ченден жерди айланта төрт тарапка өлчөп чык, жердин киндиги мен айткан туштан саал эле кыйшык өтсө, башым кесип берейин, - дейт Апенди. Соодагер, аргасы жок, биринчи жооптон жыгылат да кийинки суроосун айтат: - Асмандагы жылдыздын эсеби канча? - деп. - Менин эшегимдин түгү канча болсо, дал ошончо, - дейт Апенди дагы буйдалбай.

- Далилин кошо айт, - дейт олуя соодагерлердин экинчиси. - Ишенбесең эшектин түгүн санап чык - деп, Апенди көрсөтөт. Олуялар мындан да жыгылат. - Менин ээгимдеги сакалда канча тал кыл бар? - дейт үчүнчү олуя акыркы суроосуна бел байлап. - Менин эшегимдин чычаңындагы кыл канча болсо, сенин ээгиндеги сакал да ошончо.

Ишенбесең, минтип текшере коёлу: сен сакалыңды бирден жула башта, мен да эшегимдин чычаң кылын бирден жулуп, санап чыгалы. - деген экен Апенди.

2016-05-29 194 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29

Ырыскелди Жээнбеков
Абдан жакты ишинерге ийгилик