Өзүмдү уурдатып ийбейин


Апенди жалгыз эчкисинин мойнуна коңгуроо тагып туруп, жетелеп алып, базарда эшекчен бастырып жүрсө, атыккан бир үч ууру ары жакта өздөрүнчө акылдашып: - Мен эчкисин алып кетейин, - дейт бири - Эшегин мага койгула, - дейт бири. - Кийимин мен тоноюн - деп, үчүнчүсү компоёт. Биринчи ууру айтканындай эле эчкинин мойнундагы коңгуроону эшектин куйругуна тага коюп, жибин чечип, эчкини жетелеп кетет. Ошо замат экинчи ууру жетип келип, Апендинин алдына тура калат: - Эл коңгуроону эшектин мойнуна такса, сен куйругуна тагыпсың го, - деп. Апенди артын карап алып, бакырып коё берет: - Эчкимди ким уурдады, айткыла, ким уурдады?! Анда алиги ууру: - Эми эле ушунда бирөө айдап бараткан - деп, тетири тарапты көрсөтөт. Апенди эшегин алиги ууруга каратып коюп, эчкисинин артынан жүгүрөт.

Ууру карап турчу беле, Апенди кетээри менен, эшекти айдап жоголот. Апенди эчкисин балээни тапканыбы, кайта келсе, эшеги да жок. Аңгыча, кудуктун жанында ыйлап отурган адамды көрөт да жанына барып: - Эмне ыйлап атасын? - десе, тиги неме айтат: - Падышанын аялынын алтын кутусун алып келе жаттым эле, ичи толтура кымбат баалуу каухар-жакут. Ушунда бир неме түртүп ийип, кутуну кудукка түшүрүп жибердим. Алып чыгып берген кишиге жүз дилде берет элем - дейт. Апенди жоголгон эшеги менен эчкисинин кунун оңой-олтоң толтура койгусу келип, киймин чечип ыргытат да кудукка түшөт. Албетте, кудукта эчтеме болбогон соң, эчтеме таппай, «тарт кайра» деп кыйкырат. Тыштан жооп болбойт. Апенди эптеп-септеп, өлдүм-талдым дегенде араңдан зорго сыртка чыкса, кийими жок. Ошондо жылңач апенди, жамбаш-самбашын салаңдатып, колуна килейген союлду алат да, оңду-солду шилтеген тейден айыл аралап жөнөйт.

- Бул эмне минткениң? - деп, жолуккандар сураса, Апенди: - Ушинтип сактанып жүрбөсөм, өзүмдү уурдатып ийчидеймин, - деген экен.

2016-05-29 172 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29