Өкүлчүлүк


Өкүлчүлүк – 1) укук мамилелери, ага ылайык бир жак (өкүл) өзүндө болгон ыйгырым укуктун негизинде башка (өкүлдүк кылууну тапшырган) жактын атынан чыгат, ал үчүн түздөнтүз укуктарын жана милдеттерин түзөт, өзгөртөт жана токтотот, 2) юридикалык жак тарабынан түзүлгөн жана ал турган жерден башка жакта жайгашкан өзгөчөлөнгөн бөлүмчө, ал юридикалык жактын кызыкчылыгын көздөйт жана аларды коргоону ишке ашырат. Мүлккө ээ болот жана анын түзүүчүсү бекиткен жоболорго ылайык аракеттенет. Ө-түн жетекчилери юридикалык жак тарабынан дайындалат жана анын ишеним катынын негизинде иш жүргүзөт. Ө. андай юридикалык жактын уюштуруу документтеринде көрсөтүлүүгө тийиш. Ө-төр өзү юридикалык жак болуп саналбайт.

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11