Насирдин Исанов (1943-1992)


Насирдин Исанов (1943-1992)Кыйын чыккан Кутунай
(Насирдин Исановго)

Алтын ээр, күмүш чылбар тулпар минген,
Күн мурун келечегин көрө билген.
Найзасы албарс учтуу, кылычы курч,
Бал тамган өнөр алды кызыл тилден.

Чоролор Шаабек, Шүкүр, Бообек, Жайсаң,
Чоролор Үмөт, Алтай кучак жайган.
Жол жүрсө да, алты ай бою чарчабас,
Күргүштөгөн зор күчтү алган кайдан.

Басмайылы бек тартылган жоодон, кастан,
Өмүрү көргөн эмес корккон, качкан.
Октон коркпой көк жолборстой атырылып,
Күн болгон достор менен көңүл ачкан.

Насирдин Исанов 1943-жылы 7-ноябрында Ош облусуна караштуу Ноокат районундагы Көк-бел айылында совхоздун жумушчу үй-бүлөсүндө тарбияланган. 1960-жылы мектепти бүтүрүп, ошол эле жылы Москвадагы шаарындагы инженердик-курулуш институтуна окууга тапшырган. Бир жарым жыл аталган институттун кечки факультетинде окуу менен эмгек жолун Москвадагы курулуш уюмдарында жумушчу болуп иштеп баштаган.

Андан сон институттун күндүзгү бөлүмүнө окууга өтүп, аны ийгиликтүү окуп, 1965-жылы бүтүргөндөн кийин Кыргыз ССРинин курулуш министрлигинин Ошгорстрой трестинде ишке кирип, №3-курулуш-монтаждоо башкармасында мастер, андан кийин прораб, андан кийин участканын начальниги, тресттин башкы технологу болуп эмгектенген, №5-курулуш монтаждоо башкармасынын башкы инженери да болуп эмгектенген. 1970-жылы партиянын Ош обкомунун курулуш бөлүмүнүн жетекчилигине кирип, ошол жылы эле Нарын гидро-энерго-курулуш башкармасынын партиялык комитетинин (райкомдун укугундагы) катчылык кызматына шайланып дайындалган. 1974-жылы комсомолдун Ош облустук комитетинин 1-катчылыгына шайланып, 1976-жылдын октябрына чейин эмгектенген. Андан сон Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин курулуш жана шаардык чарба бөлүмүнүн жетекчисинин орун басарлыгына которулуп, 1979-жылдын октябрь айынан 1983-жылдын сентябрь айына чейин ошол бөлүмдүн башчысы болуп иштеген. 1983-жылдын сентябрында Кыргыз ССРинин курулуш министри кызматына дайындалган.

1986-жылы декабрь айынан тартып, курулуш комплексин кайра курууга байланыштуу жаңы калыптанган Кыргыз ССРинин Мамлекеттик курулуш комитетинин терагасынын 1-орун басары, Кыргыз ССРинин курулуш министри кызматына дайындалган. Бул кызматта эмгектенип журуп, 1988-жылдын октябрь айынан тартып, мурдагы Ысык-Көл ошондой эле Нарын облустары кошулуп жаңы калыптанган Ысык-Көл облусунун эл депутаттарынын облустук Кеңешинин аткаруу комитетинин төр агасы, 1990-жылдын декабрь айында Кыргыз Республикасынын вице-президенти болуп шайланып дайындалган, 1991-жылдын 22-январында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматына бекиген. Экономика илимдеринин кандидаты, диссертациясын СССР Министрлер Кеңешинин алдындагы Эл чарба академиясында жактаган. 1991-жылдын июнунда (СССР Инженседик академиясыпын жалпы чогулушунда академик болуп шайлaнган.

Үй-бүлөөсү:
Жубайы: Бузинат - адистиги боюнча педагог,
Кызы Мария жана уулу Алмаз - Кыргыз медицина институтун бүтүрүшкөн.

Кыргыз Республикасынын эл депутаты. Эмгектеги ийгиликтери үчүн Насирдин Исанов 1974-жылы Эмгек каармандыгы үчүн медалы менен, 1981-жылы Эмгек Кызыл Туу ордендери менен сыйланган. Насирдин өлкөдөгү азыркы жүрүп жаткан радикалдуу саясий ошондой эле экономикалык реформалардын шарттарына ылайык Республикада капиталдык курулуштун экономикасын жана башкаруу системасын өркүндөтүү боюнча бир топ эмгектердин автору.

Илимий эмгектери:
1.Кыргызстандагы капиталдык курулуш. Аны башкарууну өркүндөтүү жаңы чарбалык механизмдин ажырагыс бөлүгү.
2.Кыргыз ССРинин курулуш комплексин башкарууну өркүндөтүү. «Кыргызстан» басмасы. 1991-ж.
З.Башкаруунун структурасын өркүндөтүү-курулуштагы жаңы чарбалык механизмдин ажырагыс бөлүгү. «Курулуш экономикасы» журналы 1988-ж.
4.Эпкиндүү курулушта... «Коммунист» журналы (кыргыз тилинде) 1972-ж. №7,4-бет.
5.Капиталдык курулушта партиялык камкордук. «Коммунист» журналы (кыргыз тилинде) 1979-ж. №11, 7-бет.
6.XXVI-съезд жана республиканын куруучуларынын жаңы чектери. Кыргызстан КП БКнын «Коммунист» журналы (кыргыз тилинде) 1982-жыл №1, 7-бет
7.Ведомстволук туюктар Кыргызстандагы курулушту мындан ары өнүктүрүүдө тоскоол болууда. «Советская Киргизия» газетасы. 25.06.1988-ж.
8.Ведомстволук туюктан чыгуу. «Строительная газета».
9.Коллективдүү подряд курулушка жаңы чарбалык механизмди киргизүүнүн негизи. Кол жазма турундө республикалык семинардагы доклады. Фрунзе шаары 22.11.1987-ж. 25 бет.
10.Республиканын курулуш комплексинин жаңы чарбалык механизмдин шарттарындагы иштеринин алгачкы жыйынтыктары жана коллективдүү подрядды мындан ары өркүндөтүү, толук чарбалык эсепке, өзүн өзү актоого жана өзүн өзү финансылоого өтүү боюнча милдеттер. Кол жазма түрүндө республикалык семинардагы доклад. Фрунзе шаары 26.03.83ж. 30бет.
11.Республиканын капиталдык курулушун башкаруусун өркүндөтүүнүн маселелери. Кол жазма түрүндө республикалык илимий-практикалык конференциядагы доклад. Фрунзе шаары 1989-ж. 10бет.
12.Курулуштагы илимий-техникалык прогресстин перспективдүү маселелери басылган, республикалык илимий-практикалык конференциянын материалдары. Госпландын НИИЭММПсы жана Кыргыз ССР ИАсынын экономика институту, Фрунзе шаары 1988-ж.

Ал эми бош убактысында Насирдин Исанов ыр жазып койгон да адаты бар экен, төмөндө Насирдиндин өз колунан жаралган ырлары:

Ноокатым
Кыял-бул ар адамга дайым канат,
Кааласаң бир заматта Айга алып барат.
Айлантып бүт ааламды бир секундта,
Кааласаң жылдыз болуп жанып калат.

Кыялдын түркүн-түркүн кылдары көп,
Келтирүү мүмкүн эмес күүгө үгүттөп.
Ача алат анын сырын билген уста,
Ошондо көркүн ачат жаздай бүрдөп.

Ноокатым бүгүн келдиң көз алдыма,
Кыялым учту беле алда-кайда...
Бир кезде сенин көркүң, тааный албай,
Караармын ишене албай кайра-кайра.
(4-март, 1990-жыл)

Атбашы
Тоосу бийик чокулары келишкен,
Коктусунда суу менен муз эришкен.
Учу кыйырсыз жайлоолору мемирейт,
Мелдешкенсип кемминби деп Көк менен.

Оту күчтүү, суусу таза туп-тунук,
Тескейинде жайлоолору кулпунуп.
Кышы-жайы эрибеген муздарың,
Турат күүдөй кулагыңа угулуп.

Тоолоруңду марал, кулжа аралайт,
Ой түзүңдү кекилик, чил каралайт.
Тектирлерде колдон жасап койгондой,
Түркүн гүлдөр башын ийип салаалайт.

Жарашыктуу атың сенин Атбашы,
Өзүң деле белден берки жер башы.
Илгертеден ата-баба жактырып,
Көп жерлерден тандап алган сыяктуу.
(Ырдын жазылган күн-айы белгисиз)

Жаратылыш
Жаратылыш кандай уста чеберсин,
Бир-бирине бириктирип келесин.
Ааламдын эч жеринде кемтиги жок,
Баарыбызга сен Атасың, Энесиң
(4-март, 1990-жыл.)

Чырак, Кабак
(Жети-Өгүз районундагы айылдар)
Атың Чырак, өзүң чырак жаркырап,
Маңдайыңда жаркыраган Көл турат.
Аппак тамдар өрдөк сымал тизилип,
Киргин келет ар бирине суу сурап.

Көчөлөрүң түп-түз болуп жебедей,
Кылым көргөн дарактарын кебелбей.
Талааларың колдон түздөп койгондой,
Уюп турган айран өндүү келегей.

Кабак, Чырак аттарыңар жарашкан,
Көл жээгинде эгиз болуп жайгашкан.
Күндө-түндө кайтаргандай силерди.
Көк тиреген тоолор турат кар баскан.
(18-февралъ, 1990-жыл ооруканада)


Насирдин Исанов үй-бүлөөсү менен

Бир үзүм өмүр:
1960-1961-«Мосжилстрой» трестинин 102-курулуш башкармасынын, «Мосстрой-5» трестинин 27-курулуш башкармасынын жумушчусу, Москва шаары.
1961-1965-Москвадагы инженердик-курулуш институтунун студенти.
1965-1967-«Ошгорстрой» трестинин 3-курулуш-монтаж башкармасынын мастери, прорабы, участогунун начальниги, Ош шаары.
1967-1969-«Ошстрой» трестинин башкы технологу, Ош шаары.
1969-1970-«Ошгорстрой» трестинин башкы технологу, Ош шаары.
1970-1970-Кыргызстан Компартиясынын ош областтык комитетинин курулуш бөлүмүнүн инструктору.
1970-1974-«Нарынгидроэнергострой» курулуш башкармасынын парткомунун секретары, Кара-Көл поселогу
1974-1976-Кыргызстан ЛКЖС Ош областтык комитетинин биринчи секретары, Ош шаары.
1976-1979-Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин курулуш ошондой эле шаардык чарба бөлүмүнүн башчысынын орун басары.
1979-1983-Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин курулуш ошондой эле шаардык чарба бөлүмүнүн башчысы.
1983-1986-Кыргыз ССРинин курулуш министри.
1986-1988-Кыргыз ССРинин Мамлекеттик курулуш комитет төр агасынын 1-орун басары-Кыргыз ССРинин министри
1988-1990-Эл депутаттарынын Ысык-Көл облаттык Кеңешинин аткаруу комитетинин төрагасы.
1990-1991- Кыргыз Республикасынын Премьер-министри.

1992-жылдын 29-ноябрында табышмактуу автокотострофадан көз жумган.

Курулуш жагын өлкөнүн,
Жолго салган Насирдин.
Бурулуш жагын өлкөнүн,
Колго алган Насирдин.
Жайгаштыруу: 2016-05-23, Көрүүлөр: 621, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2016-05-23