Мугалим, агай эжейлер жонундо ырлар

Мугалим жонундо ырлар

Көптөн-көп суранган "мугалим жонундо ырлар" жыйнагын даярдап чыктык. Албетте, бул жыйнакта ырлар көп эмес. Ошондуктан биз дагы Сиздерден суранып, өтүнүп кетээр элек, өзүңөр жазган мугалим тууралуу ыр саптар болсо, пикир жазуу формасына жазып койсоңуздар зарыл болгондорго жардамы тиет. Анда ырларга өтөлүк.

Мугалимим
Мугалимим сүйгөн кишим,
Мугалимим таалайым.
Мугалимден менин ишим
Узун өмүр каалаймын.

Мугалимим күчүм, күнүм,
Адилеттүү адамым.
Мугалимден менин сүйүүм
Аткарылган талабым.

Мугалимим—турмушумсуң,
Ой, максатым, тилексиң.
Жол көрсөткөн жылдызымсың,
Токтобогон жүрөксүң.

Мугалимим акыл кенчим,
Билим берген булаксың.
Келечегим — бактым сенсиң,
Ата-энемдей ынаксың.
(Муса Жангазиев)

Мугалим
Мугалим бул — кесиптердин сереси,
Мугалим бул — кесиптердин төрөсү.
Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай,
Жайдыр-кыштыр бышып турган мөмөсү.

Мугалимдер окшоп кетет атама,
Мугалимдер окшоп кетет апама.
Дили менен көңүл бөлүп ар дайым,
Ортоктошкон кубанчыма, капама.

Ушул кесип билбестикке кол салар,
Ушул кесип билгичтикке жол салар.
Улуу-кичүү кайдан алат кесипти,
Мугалимден окубаган болсо алар.

Билим үчүн мугалимге бардым да,
Билим үчүн мугалимге бардың да.
Биз адамдар ар кесипте иштеген,
Карыздарбыз мугалимдин алдында.

Мугалим бул — кесиптердин сереси,
Мугалим бул — кесиптердин төрөсү.
Мугалимдер сыйкырдуу бир дарактай,
Жайдыр-кыштыр бышып турган мөмөсү.
(Ташмат Арыков)

Мугалим жөнүндө ода
Көрсөм дагы тоонун тунук булагын,
Көрсөм дагы жаздын күлгүн убагын.
Сезимимде булак, жаз, күн сен болуп,
Жүрөгүмдө тиккен кызыл тууларың.

Көз алдымда кыроо чачың, басканың,
Кыял-жорук, шашпай сулуу жазганың.
Мен балапан канат жайсам алыска,
Өзүң болдуң кең жол, учаар асманым.

Көз алдымда сылап маңдай, күлгөнүң,
Бүчүр жарыл, сепкен үрөн гүлдөрүң.
"Алиппеңдин" алгач бетин ачып мен,
Али эсимде "А" ны жаттап билгеним.

Бир өзүңдө бүтпөс дүйнө барчылап,
Караар элем кыял күүсүн камчылап,
Акылдуу бол, ардактуу бол дегениң,
Сезимимде күйүп турган шам чырак.

Жан шооласың жаркып чыккан булуттан,
Көл, дайрасың көлкүп чыккан туюктан.
Жакынымсың, ардагымсың унутпас,
Жүрөгүмө тарбияны уюткан.

Көрсөм дагы энекемдин мээримин,
Көрсөм дагы далай өмүр шеригин,
Бирок али көз алдымдан кетелек,
Билим берип жакшы көргөн мээримиң.
(Исабек Исаков)

Ар бир адамдын мугалими болгон, жада калса улуу, даанышман адамдар дал ушул Сиздер, мугалимдердин колунан сабат алган, билим алган. Муггалим айгай эжейлерибиз дайым бар болсун. "Мугалим жонундо ырлар" али бүтө элек, ылдыйда ырлар дагы да болсо бар.

Адамдын касиетин бийик сактап,
Мекендин оор жүгүн алган кимдер?
Билимин окуучуга тартуулашкан,
Алар биздин ак пейилдүү мугалимдер.

Агайларыма
Мени окуткан агайлар ал кездеги,
Зыңгырыган жигиттер галстукчан.
"ШП" түгүл шыбырап айттырышпай,
Акыйкатты ишинде калыс туткан.
Келесиңер улгайып барган сайын,
Бирок дале тайыбай калыс нуктан.

Темаларды мээге орнотуп коюшчу,
Лекцияда китеп, дептер карабай.
Алып кетчу ажайып бир дүйнөгө,
Интеграл, функцияларды аралай.
Сезимдерде дарс окуган тезгили,
Сеңсел чачын тарап коюп салаалай.

Алтымыштан ашты азыр курагым,
Өстүм, өндүм, мен да үй-бүлө курадым.
Окутуучу адистигин аркалап,
Эже-агайлар жолуңарды уладым.
Силер менен кездешкенде өзүмдү,
Тээ, илгерки студенттей туямын.

Өтөөр жылдар чубалышып дагы айлар,
Күн артынан ээрчий берээр ар айлар.
Жаш муундарга билим берген силерге
Карылык да жологондон абайлаар.
Узак жолдо Тайторудай талыкпай,
Узун өмүр сүргүлөчү агайлар.
(Назбүбү Эгембердиева)

Окуткан, окуттурган,
Азга да тобо кылган.
Жакшыга эшик ачып,
Жамандан тосуп турган.
Ар жыл сайын мекенге,
Мекенчил уул кыздарды кошуп турган мугалим.

Мезгилди зардаган,
Мерченден түз аттаган.
Өлкөнүн тагдыры үчүн,
Өмүрүн тактаган.
Бакыттын даамын сезип,
Балдарды жакшы көрүп кучактаган мугалим.

Кабылдуу бата болгон,
Кайда деп ата болгон.
Мээримин аябастан,
Мугалимдер окуучуга апа болгон.

Турмушту адат кылган,
Жумушту санат кылган.
Окуучуга бийиктикти самап турган мугалим.

Ай жүзүң жанып турат ай сыңары,
Күн жүзүң күйүп турат күн сымалы.
Сулуусуң, суктандырган келбетине,
Кубанып сонун арткандайсың.

Эмгегиң эс эсимден кетпейт эже,
Аябай акыл айтсаң туттум эске.
Тил менен эжекей деп айтсам дагы,
Жүрөгүмдө өзүңсүң экинчи энем.

Ооба, сизди апакемдей көрөмүн,
Айкыл айтып мени кайра төрөдүң.
Мага берген билимиңиз бир өмүр,
Унутулбайт жоготпостон көлөмүн.

Алтын эжем болгум келет өзүңдөй,
Мээрим турат жүзүңүздө мөлтүрөй.
Тигилемин тилиңизге суктанып,
Мынча назик сөздөрүңүз өрүндөй.

Билимим билгениңден артык болсун,
Айтканың акылыма ашып толсун.
Эжекей тизе бүгүп таазим этем,
Кааладым өмүрүңүз узун болсун.

Бар болуңуз бактыбызга эжейим,
Өзүңүздү мөлтүр сууга теңеймин.
Билим менен жүрөгүмдө жашайсыз.
Унутпайм деп убадамды беремин.
(Айжамал Токтомамат кызы)

Мугалим
Аруу тилек балага,
Агай, эжей дедирген,
Билбегенин билгизип,
Билим балын жедирген
Мактоо сага - мугалим.

Эне-атадай кам көрүп,
Эресеге жеткирген.
Кулмүң көздүү бөбөктү,
Гүлдөй сылап өстүргөн
Алкыш сага - мугалим.

Акыл жолун таанытып,
Адеп менен сүйлөткөн.
Ата Журтка жарашкан,
Адам бол - деп үйрөткөн
Таазим сага - мугалим.
(С. Рысбаев)

Окутуп көптү үйрөткөн,
Ойлонтуп көркөм сүйлөткөн.
Адептүү бол деп ар убак,
Айтканы кетпейт жүрөктөн.
Мугалим эжем ал менин,
Актасам деймин эмгегин.
Аябай акыл кеңешин,
Айдаткан билим кемесин.
Көчөдө, бакта жүрсөк да,
Көрөбүз сүйкүм элесин.
Мугалим эжем ал менин,
Актасам деймин эмгегин.
Келечек күнгө үндөгөн,
Китеп жок өзү билбеген.
Айланып бүткүл жер жүзүн,
Келгендей түгөл сүйлөгөн.

Мугалим
Классында отуруп,
Кылымына ой берген.
Асыл үрөн ал чачкан,
Адамдыкка бой берген.

Алтыдагы бөбөккө,
Алиппени тааныткан.
Адамзатты илимге,
Алып кирген даанышман.

Жетилсин деп жеткинчек
Акыл-күчүн төшөгөн.
Баштап өткөн бүт элди,
Билим деген көчөдөн.

Таалим алып жер жүзү,
Мугалимдин колунан.
Келечекке адымдап,
Келет тайбай жолунан.
(Жолон Мамытов)

Кымбаттуу колдонуучулар, "мугалим жонундо ырлар" жыйнагы азырынча ушундай чакан. Кээ бир ырлардын авторлорун табуу мүмкүн болбоду, ошол себептен кимде-ким автору жок ырлардын жаратмандарын билгендер болсо пикир жазып койгула, ошол эле жакка жеке ырларды дагы Сиздерден күтөбүз. Бул жыйнакты биргеликте көбөйтөлү.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)