Юридикалык жактын органы


Юридикалык жактын органы – юридикалык жактын, анын эркин калыптандыруучу жана билдирүүчү бөлүгү. Юридикалык жак өзүнүн органдары аркылуу гана жарандык укуктарга ээ болот жана өзүнө жарандык милдеттенмелерди алат. Органдардын курамы жана алардын компетенциясы мыйзам, дагы башка укуктук актылар жана уюштуруу документтери менен аныкталат, ал эми дайындоо (шайлоо) тартиби – мыйзам жана уюштуруу документтери менен белгиленет. КР жарандык мыйзамдары Ю. ж. о. жөнүндөгү жалпы көрсөтмөлөрдү юридикалык жактын айрым тариздерине карата конкреттештирет. Айталы, акционердик коомдун жогорку башкару органы акционерлердин жалпы чогулушу болуп эсептелет, ал эми аткаруучу органы болсо акционерлердин санына жараша же жамааттуу (башкармалык) же болбосо жеке башкаруучу (директор, башкы директор) болуп саналары белгиленген., эгер коомдун 50дөн ашуун мүчөсү болсо, дагы бир орган – байкоочулар кеңеши уюштурулат.

2016-08-11 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11