Якоби Фридрих Генрих


Якоби Фридрих Генрих (1743–1819) – немец философу жана жазуучусу. Рационализмди сынга алган жана «сезим менен ишенимдин философиясы» деген багытты негиздеген. Якоби үчүн сезим, туюу опыты (тажрыйбасы) чыныгы жана бирден бир таанып билүү болуп саналат. Акыл-ойдун ишмердүүлүгү сезип-туюу тажрыйбасынын алкагынан чыгып кетпейт. Философиянын түпкүлүгүн (пайдубалын) түзүп турган диний сезимди рационализмдин позициясынан туруп түшүнүү мүмкүн эмес. Мына ушундан философ ой жүгүртүүгө ыңгайлуу философия атеизмге жакын деп эсептеген.

2016-08-11 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11