Ядрохимия


Ядрохимия – химия илиминин заттар физ., химиялык жана ядролук касиеттери өз ара байланышын изилдөөчү тармагы, Я. Х. негизги милдети ядролук реакцияларда пайда болгон белгисиз химиялык элементтерди жана бирикмелерди радиохим. ыкма менен аныктоо. Я. Х. изилдөөлөр негизинде космостогу өтүп жаткан процесстер түшүнүүгө, химиялык элементтер келип чыгуусун жана жаратылышта таралуусун аныктоого, ядролор айлануу закон ченемдүүлүгүн билүүгө, элементтер мезгилдик системасын кеңейтүүгө (№110 ) мумкүн болду. Көптөгөн ядролук процесстердин параметрлери, мисалы, ядродон чыккан hv 9-кванттар резонанстык жутулуусу, ядролор башка ядрого айлануу ылдамдыгы жана башка атом жана мол-нын электрондук деңгээлинин түзүлүшү менен байланышкан. Ядронун ушундай параметрлерин билүү менен ядрого эң жакын жайгашкан s-АО электрондук тыгызд. s-, р - жана d-электрондор валенттик байланыштарга катышуусун, кристаллдык торчодогу атомдор термелүү жыштыгы кура-мын, спектрин, металлорганикалык, координациялык бирикмелер курамын жана түзүлүшүн аныктого мүмкүн.

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11