Инфляция


Инфляция (англ. inflation) акчанын жүгүртүү каналдарын эл чарбасынын реалдуу керектөөсүнөн ашыкча кагаз акча менен толтуруу жана коомдук кайталап өндүрүү процесспнпн бузулушу менен шартталган баасыздануусу. Инфляция акча жүгүртүү мыйзамынын иштешпнпн бузулушун бплдпрет жана баанын ачык жана жашыруун өсүшүнөн көрүнөт. Инфляция таралуу чөйрөсүнө жараша төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт, жергиликтүү (бир өлкөнүн ичиндеги), глобалдык (дүйнөлүк), мүнөзүнө жараша: гиперпнфляция (айына 40%тен жогору), таскактаган (ыкчам жана секириктүү), жылма (жай темитеги), баскычтуу (бир кылка эмес), пмпорттолгон. Инфляция ички жана тышкы себептерден улам пайда болот. Ички себептер: 1) өкмөттүк чыгымдардын өсүшүнө байланышкан мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы, 2) мамлекеттин өндүрүштүк эмес (өзгөчө аскердпк) чыгымдарынын жогорку деңгээлп, 3) экономиканы өнүктүрүүнүн циклдик мүнөзүнүн белгпсп болуу менен макрожана микро деңгээлдердегп диспропорция (к. Экономикалык цикл). Тышкы себептер: 1) өз өлкөсүнүн чек арасын кесип өтүп, башка өлкөлөргө экспорттолуучу товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө монополиялар тарабынан баанын кескин көтөрүлүшүнө түрткү болгон сырьёну, нефтини импорттоого баанын көп эсе өсүшү менен коштолгон дүйнөлүк структуралык кризистер (сырьёлук, энергетикалык жана башкалар), 2) улуттук валютаны чет өлкөлүк валютага банктардын алмаштыруусу кагаз акчанын кошумча эмиссиясына керектөөнү пайда кылып, акча жүгүртүү каналын толтурушу.

2016-08-02 1379 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-02