Хроматографиялык анализ


Хроматографиялык анализ – анализделүүчү аралашмадан затты бири биринен бөлүп, сапат жана сан жагынан аныктоо. Хроматография аралашмадагы компоненттерди кыймылдуу суюк фаза менен кыймылсыз катуу фаза ортосунда бөлүштүрүү процессине негизделген. Кыймылдуу фазаны изилденүүчү эритме, ал эми кыймылсыз фазаны беттик аянты чоң сорбенттер түзөт. Хроматографиялык бөлүштүрүүдө эритмедеги ар бир компонент сорбентке түрдүүчө сорбциялануу жөндөмдүүлүгү пайдаланылат. Кыймылдуу фазанын агрегаттык абалы боюнча Х. а. газдык жана суюктуктук, ал эми сорбент жайгашуусу боюнча колонкалык жана жука катмарлык хроматографияларга бөлөт. Колонкалык хроматографияда изилденүүчү эритмени (кыймылдуу фазаны) сорбент толтурулган колонка аркылуу өткөргөндө эритме компоненттери сорбентке түрдүүчө сорбцияланып, адсорбциялык зоналарды пайда кылат. Колонканы таза эриткич (элюент) менен жууган кезде десорбция процесси жүрүп, сорбент бетине сорулган заттар колонкадан ар түрдүү убакытта жуулуп чыгат. Сорбентке күчтүү сорбцияланган заттар колонка аркылуу жай, ал эми начар сорбцияланганы тез жылат. Демек, хроматографиялык бөлүштүрүү кыймылсыз катуу фаза менен кыймылдуу суюк фазанын ортосунда жүрүүчү сорбция жана десорбция процесстери натыйжасында ишке ашат.

2016-08-11 100 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11