Хром кислоталары


Хром кислоталары — Сr6+ жооп берген хром кислоталары. Хром ангидрид СrO3 сууда эриткенде хСrO3-Н2О жалпы формуласына жооп берген кислоталар алынат ( х = 1-4). Ар бир к-та өз алдынча таза алынган эмес. Суудагы эритмелери кызыл түстө болот. X. к. Н2СгО4 орточо күчтүүлүктөгү электролит. Бул к-та диссоциациясы схемасы:

Н2СrO4 H+ +HCrO4- H++CrO42-

K1 =2 .10-1, K 2 = 3.10-7. Cr42- иону гидролизденет:

2Cr42- +H2O CrO72- +2OH

Хром к. изополихром кислоталарын пайда кылуу менен полимерлешүү мүнөздүү, дихром (же бихром) к-тасы Н2Сr2О7, трихром к-тасы — Н2Сr3О |0 жана тетрахром к-тасы Н2Сr4О|3 Булардын ичинен дихром к-тасы күчтүүрөк болот, анын диссоциация константасы К2 =2-10 -2., Х. к. полимерлешүүсүнө эритмеде анын конц. өсүшү жана суутек иондорунун көбөйүшү шарт түзөт. X. к. бардыгы күчтүү окистендиргичтер, өтө уулуу заттар. эритмелери металлды хром менен жабууда, хромду электролиттик бөлүп чыгарууда колдонулат

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11