Хлор кислотасы жана перхлораттар


Хлор кислотасы жана перхлораттар, НСlО4, бир негиздүү к-та, абада түтөгөн, суусуз, ным тарткыч, түссүз суюктук, эрүү t-102oС, тыгызд. 1,71 г/см3. Х. к. орг. эмес күчтүү к-та. Суусуз X. к. реакцияга активдүү кирет жана туруксуз. Суу менен бардык өлчөмдө аралашып, гидраттар жана азеотроптук аралашманы пайда кылат. Суюк же буу түрүндө болбосун X. К. мол-сы мономер болгону анын илээшкектигинин-төмөндүгүн (суунукунан да төмөн) жана учмалыгы жогору экенин далилдейт. X. к.

ЗНСО4 Сl2О7+ НСlO+Н2О

теңдемесине жооп бере турган теңдештик система. Муздатканда теңдештик оңго жылат да, НСlО4 кристаллдашуу ишке ашпайт. X. к-тасы жөнөкөй, негиздик тобу бар жана конденсацияланган катиондор менен ар кандай туздар (перхлорат), МеСlО4, Меn+(СlО4)n, Меn(ОН)(СlO4)n-1, (Ме2n+O)(СlO4)2n-2 пайда кылууга жөндөмдүү. Азоттуу негиздин да кептөгөн перхлораттары белгилүү. Мисалы, NН4СlO4, N2Н5СlО4 жана башка Бардык эле перхлораттар сууда жакшы эрийт да, кристаллгидраттар пайда кылат. Перхлораттар окистендиргич, кычкылтекти алуунун булагы, суусуздандыруучу зат ка-тары колдонулат

2016-08-11 108 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11