Химиялык термодинамика


Химиялык термодинамика – заттар термодинамикалык касиеттеринин алардын курамына, түзүлүшүнө көзкарандылыгын изилдөөчү, хим-га таандык кубулуштарды термодинамика закондору жана законченемдүүлүктөр негизинде кароочу физ. Химиялык бөлүгү. Мындай кубулуштарга – химиялык реакциялар, фазалык өтүүлөр (эрүү, тоңуу, буулануу), адсорбция кирет. Химиялык термодинамика негизги тармактары: термохим., химиялык жана фазалык теңдештик ж-дөгү окуу, эритмелер теориясы, беттик кубулуштар термодинамикасы, Х. т. термодинамика закондору менен эрежелерине таянат. Термодинамика 1-закону термохим. негизин түзөт. Термохим. химиялык реакциялар, физ., химиялык процесстер жылуулук эффектилерин изилдейт. Гесс закону процесстин жылуулук эффектисин эсептөө менен аныктоого мумкүндүк берет. Ар түрдүү физ.-хим. процесстер жана химиялык реакциялар жылуулук эффектилеринин температурага көз карандылыгын көрсөткөн Кирхгоф теңдемеси да термодинамика 2-законуна таянат. Ал теңдеме кандайдыр бир темп-радагы процесс жылуулук эффектисинин белгилүү мааниси боюнча анын экинчи темп-радагы маанисин аныктоого мумкүндүк берет. Теңдештик ж-дөгү окуунун негизин термодинамика 2-закону түзөт. Термодинамика 2-закону берилген шартта, системада жүргөн процесстер багытын, өз алдынча жүрүү мүмкүнчүлүгүн, сырткы шарттын теңдештик абалга тийгизген таасирин аныктайт. Х. т. процесс багытын, өз алдынча жүрүү мүмкүнчүлүгүн, процесс шартына жараша аныктоо термодинамикалык функциялар: энтропия S, изобара-изотермалык потенциал (Гиббс энергиясы) изохора-изотермалык потенциал 1 (Гельмгольц энергиясы) пайдаланат. Х. т. химиялык потенциал, массалар аракеттешүү законунун, изотерма, изобара реакциялар теңдемесинин жана башка мааниси чоң. Заттар термодинамикалык касиеттери: энтропия, жылуулук сыйымдуулугу, энтальпия, изобаралык, изохоралык потенциалдар температурага карата өзгөрүшү статистикалык термодинамика методдору боюнча аныкталат. Термодинамика 3-закону жана Планк постулаты заттар энтропиясынын абсолюттук маанисин эсептөөгө мүмкүнчүлүк берет. Реакцияга катышкан ар бир зат энтропиясынын негизинде реакция учурундагы энтропия өзгөрүшүн аныктоого болот. Х. т. закондору термодинамика закондору жана методдору химиялык, металлургиялык жана башка процесстерде, геохимия, геология, биология жана башка илимдерде кеңири колдонулат.

2016-08-11 211 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11