Химиялык потенциал —


Химиялык потенциал — белгилүү шартта берилген курамдагы фазанын кандайдыр бир 1 коммпонентинин абалын мүнөздөөчү термодинамикалык функция. Фазанын 1 компонентинин X. п. менен белгиленет жана көпчүлүк учурда изо-бардык потенциал (Гиббс энергиясы) О 1 компонентинин молдук санына болгон айрым туундусу катарында аныкталат:

X. п. курамы белгилүү фазага, туруктуу температура, басымда жана башка 1 компонентинин кошумча санын кошкондо изобардык потенциал өзгөрүшүнө барабар. Идеалдык газдар үчүн X. П. төмөнкү теңдеме менен аныкталат: moi = moi+ RTlnРi мында mi° — 1 компонентинин стандарттык X. П., Р , — аралашмадагы 1 компонентинин парциалдык басымы. Гетерогендик системада берилген компонент өз алдынча X. П. чоң болгон фазадан X. П. аз болгон фазага өтөт. Теңдештүү гетерогендик системада системанын бардык фазалардагы ар бир компонент X. П. барабар болот.

2016-08-11 173 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11