Химия Энциклопедиялык окуу куралы


Бул энциклопедиялык окуу куралында химия илиминин өнүгүү тарыхы, андан кийин химиянын бардык тармактары боюнча аталыштар, ошондой эле химиялык элементтер, алардын бирикмелери жана химиялык закондор жөнүндө түшүнүктөр берилген. Китеп кошумча окуу куралы катары мектеп окуучуларына, жогорку окуу жайларынын студенттерине жаратылышты коргоочуларга, ошондой эле химияга кызыккан окурмандардын негизги массасына арналган.

Башкы редактор Ү. Асанов Жооптуу редактор С. Адылов

Редакциялык кеңеш С. Молдобаев (төрага), С. Адылов, Д. Андашев, Д. Ахматова, Т. Байдинов, З. Бейшеев, С. О. Карабаев, З. Маймеков, Б. Мурзубраимов, Ж. Медетбекова (төраганын орун басары), Т. Т. Кудайбергенов

Табигый жана так илимдер редакциясы:

Редакция башчысы: Д. Ахматова, жетектөөчү редактор: К. Байтокова, редактор: Р. Кулманов, оператор: А. Исабаева.

Абыкеев К. А. Адылов C. Айткеева Ч. А. Алиева К. М. Арапбаева Г. М. Асанов Б. Ү. Асанов Ү. А. Ахматова Д. Ж. Ашымбаева Б. А. Базылова C. Байдинов Н. Т. Байдинов Т. Бейшеналиев М. Б. Батракеева Г. Бообекова C. Боркоев Б. М. Гайнуллина И. П. Десятниченко Л. Н. Джумалиева Ч. И. Дюшеева Б. Иманакунов Б. И. Калиева К. Д. Карабаев C. Ө. Кудайбергенов Т. Т. Кыдынов М. К. Ли C. П. Маймеков З. К. Медетбекова Ж. Молдобаев C. Молдобаев Э. C. Молдобаева У. К. Молдошев А. Муксумова З. C. Мурзубраимов Б. Мусабекова З. Р. Намазова Б. C. Орозбаева Н. О. Рапкомова Р. Рысмендеев К. Р. Cаркелов Ж. Cартова К. А. Cарымзакова Р. К. Cатыбалдиев Д. Р. Cатывалдиев А. Cүйүнбаева А. Cулайманкулов К. C. Токторбаева Т. Т. Токтосунова Б. Б. Токушева Г. Турдубаева Г. Усубакунов М. У. Чотоев Ж. ШероваМ. А.

2016-08-11 110 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11