Хемилюминесценттик анализ –


Хемилюминесценттик анализ – хемилюминесценция интенсивдүүлүгү же спектри боюнча химиялык бирикмелерди жана иондорду сапат жана сан жагынан аныктоо методу. Мында ачык Хемилюминесценцияны берүүчү заттар люминал, люцигенин, суутек пероксиди, кычкылтек жана башка окистендиргичтер менен окистениши пайдаланылат. Хемилюминесценция интенсивдүүлүгүн фотометрде, спектрофотометрде ченейт. Х. а. реакция ылдамдыгына таасир этүүчү заттар концентрациясын, убакыт бирдигинде өзгөрүүчү Хемилюминесценция интенсивдүүлүгү боюнча аныктайт. Мындай ыкма менен Fe2+, Mn2+, Co2+, Cu2+ иондорун, оксихинолин, фенантролин, нафтол, спирт, анилин туундулары, глюкоза жана аминок-таларды аныктоо методдору иштелип чыккан. Буларды аныктоо чеги бир нече г/мл барабар. Мындан тышкары абадагы озон, азот жана күкүрт оксиддерин, суутек сульфидин 10-7% өлчөмүндө аныктоо методдору сунушталган.

2016-08-11 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11