Булбул менен торгой


Булбул: Баардык жан-жаныбарлардын атасы ким? Аныгын айтып бер. Т? м?нк? суроолорго жооп бер? - дейт. Энеси ким? Т? ш?нд? р?п чечип бер. Каны, жаны кайсы? Ар жандын? м?рл? к досу ким болот. Аныктап т? ш?нд? р, Ар ким досту таанып к? т? билсин, к? п-кенешин угуп, кежирлик кылбай ж? рс? н. Адамдын? м?рл? к душманы ким? Т? б?н? н т? р? т? ш?нд? р?п айтып бер. Ар ким душманын таанып, жанына жакын барбасын. Билинбей торуна илинип калбасын.

Торгой: Ааламга жарык нур берген, кулак берип угузган, тил берип сайраткан, денеге аракет-кыймыл киргизген бардык жан-жаныбарлардын атасы - к? н. Бешик болуп жай берген, бапестеп багып май берген, эмчегин эмизген, эр-азамат дегизген энеси - жер. Жер болбосо, бешик жок. Бешик эмес, эшик жок. Чолдосо суусун кандырган, кирдесе жууп чайдырган, тамырга тарап жайылган, к? ч берген, кубат кийирген каны - суу. Суусуз ч? лд? жан болбойт, жан болсо да ал болбойт. Суулу жерде жемиш к? п, жемишт?? жерде же? иш к? п. Демек, жаны - аба. ирбесе аба алы? жок. Алы? т? г?л жаны? жок. Ар жандын? м?рл? к досу - сабыр. Сабырдын т? б? сары алтын, саргарган жетер муратка, алда кайдан оолугуп, ашыккан калар уятка, - деген макалды? тк? нд? г? ата-бабаларыбыз мурас кылып калтырган. Душманы - ачуу.

2016-12-23 696 Жомок уламыштар Жыргалбекова С. 2016-12-23