Ак терек, көк терек


Бул оюнду тестиер балдар менен кыздар ойнойт. Оюнчулар эки тарапка бөлүнөт, ар бир тарабында 5-10 кишиден болууга тийиш. Тараптар бетме-бет сапка тизилип, биринен бири 10-15 кадам аралыкта кол кармашып турушат. Анын таяк кармашып же чөп жашырып, таяктын учуна кимиси чыкса же жашырылган чөптү тапса, ал тараптын кишилери:
- Ак терек, көк терек! Бизден сизге ким керек? - деп жапырт айтышат.

Анда экинчи жак:
-Кетирекей Керимбек!
Келсин бизге тезирээк! - деп, баары жапырт чакырышат.

Керимбек катуу жүгүрүп барып, бир топ кишисин бөлүп кетүү максатында чакыргандардын сабына күч менен бир тиет. Эгер ал каршы тараптын кол кармашкан сабын үзүп кетсе, үзүлгөн тараптагы баланы өз тарабына алып кетет, эгер сабын үзө албаса, ошол тараптын катарына туруп калат.

-Элден, элден эл чабар бизден сизге ким чабар? дейт экинчи тарап.
-Кекирейген Шаякмат, Келсин бизге шалактап! - дейт берки тарап.

Оюн ушул тартипте макулдашылган убакытка чейин улана берет. Качан оюн токтолгон кезде, кайсы тараптын катарында киши аз калса, ошол тарап жеңилген болуп саналат.

Бул оюнда топ бузууга жеке эле эркек балдар чакырылбастан, кыздар да чакырылат. Анда: Ак терек, көк терек! Бизден сизге ким керек? Элден, элден эл чабар, Бизден сизге ким чабар? - деген суроого берки тараптан:
-Тойго минген тору аттай, Топчулаган манаттан Кырмызы бешмант кыз керек.

Жайлоодон түшкөн кур аттай, Жабуусу сайма сур аттай, Жашыл бешмант кыз керек - деген сыяктуу ыр саптары айтылат. Оюнда сөзсүз эле ыр менен жооп берүү талaп кылынбайт.

Жөнөкөйүрөөк түрү:
Кызыл көйнөк кыз керек, - деп, жөн эле: Айгүл керек, Нурлан керек деп жооп берүүгө да болот.

2016-12-22 472 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22