Психологияда оюн баланын айлана-чөйрөдөгү адамдардын аракетин, алардын өз ара мамилесин чагылдыруучу активдүү ишмердүүлүк катары каралат. Мектеп

Психологиялык адабияттарда "Элес жана чыгармачылык" же "Кыялдануу" деген түшүнүк толук такталган эмес. Кыял, кыялдануу

Баланын психикасынын өнүгүү проблемасы балдар психологиясында негизги орунду ээлейт. Психиканын өнүгүүсү көптөгон шарттарга байланыштуу. Ошондуктан балдар

Аң-сезим менен иш-аракеттин бирдиктүүлүгү жөнүндө окуу илимий психологиясынын эң жогорку жетишкендиги. Аң-сезим иш-аракетте пайда болуп калыптанат.

Көңүл буруу – белгилүү бир объектке топтолгон инсандын психикалык абалы. Бир жагынан эки жактуу өзгөчөлүгү белгиленет.