Аң-сезим менен иш-аракеттин бирдиктүүлүгү жөнүндө окуу илимий психологиясынын эң жогорку жетишкендиги. Аң-сезим иш-аракетте пайда болуп калыптанат.

Көңүл буруу – белгилүү бир объектке топтолгон инсандын психикалык абалы. Бир жагынан эки жактуу өзгөчөлүгү белгиленет.

Баланын мектептеги окууга даяр болушу анын анатомо-физиологиялык өзгөчөлүгү жана психикасынын өнүгүүсү менен аныкталат. Организмдин анатомо-физиолгиялык

Балдар психологиясы баланын пренталдык мезгилинен баштап, мектепке чейинки курактагы балдардын өнүгүү мыйзам ченемдерин негизги изилденүүчү көйгөй (проблема) катары

Кыймылдын жазы түрлөрүнө ээ болуп жана алардын өркүндөшү менен бөбөктө заттардын касиетине карата айлана-чөйрөдө