Окуу иш-аракети билимдерди, өнүгүүлөрдү, ыктарды өздөштүрүүнүн, адамды тиричилик турмушка, эмгекке даярдоонун каражаты. Психиканын өнүгүүсүндө окутуу

Адам баласы субъект катары теориялык жана практикалык ишмердүүлүгүнүн айлана-чөйрөнү таанып билип, ага таасир этүү менен

Психологияда оюн баланын айлана-чөйрөдөгү адамдардын аракетин, алардын өз ара мамилесин чагылдыруучу активдүү ишмердүүлүк катары каралат. Мектеп

Психологиялык адабияттарда "Элес жана чыгармачылык" же "Кыялдануу" деген түшүнүк толук такталган эмес. Кыял, кыялдануу

Баланын психикасынын өнүгүү проблемасы балдар психологиясында негизги орунду ээлейт. Психиканын өнүгүүсү көптөгон шарттарга байланыштуу. Ошондуктан балдар