Молдо Алымкул (1829-1865) - туштук кыргыздардын феодал тоболдорунун жана саясий ишмер болгон. Ичкилик тобундагы кыпчак-кыргыз уруусунан чыккан. Бала кезинде Бужум-Баткендеги мусулман мектебинен

Асан бий уулу (1799-1862) - кыргыз калкынан чыккан корунуктуу мамлекет ишмери. 27 жаш курагында Кокон ханы Мадалиге кызмат отойт.

Алп сол, Табу Хэцзу, Тапу - 9чу кылымдагы кыргыздардын кол жетекчиси (башчысы) ошондой эле кыргыз элчиси элчиси. 840-жылы Кыргыз каганын Уйгур олкосуно жасаган чон казатта Алп Солдун сол колун жетектеп

19-кылымдын 60-70жылдардагы Кокон хандыгынын жана Туштук Кыргызстандын коомдук саясый абалы 19-кылымдын 50-жылдарынын башталышында Кокон хандыгынын саясий абалы ич ара чырчатак-козголондордун

Акбото Рахим бий уулу (17чу к-дын аягы жагы - 18чи к-мдын 30чу жылдарынынын ортолорунда жашаган) - саясий адам, Кокон хандыгындагы Хожент вилайетин