Атаке Тынай уулу (болжолдуу 1738 торолго - каза болгон жылы белгисиз) - 18-кылымдын экинчи жарымында Чуй ороонундогу сарыбагыш уруусунан бий которулгон.

Тилеке бий уулу (торолгон ошондой эле олгон жылы белгисиз) - 18-кылымынын экинчи жарымындагы саясий ишмер,

Афганистан согушу (1979-1989)Совет аскерлерин Афганистандын аймагына киргизүү чечими. 1979-жылдын март айындагы Герат шаарындагы козголоңдо совет аскер күчтөрүнүн кийлигишүүсүнө афган бийлигинин биринчи

Ажыбек Токтобай уулу (1800, Атбашы жергеси - 1856) - элдик баатыр Кокон, Кашгар, Цин жана казак баскынчыларына каршы курошто таанылган.

Молдо Алымкул (1829-1865) - туштук кыргыздардын феодал тоболдорунун жана саясий ишмер болгон. Ичкилик тобундагы кыпчак-кыргыз уруусунан чыккан. Бала кезинде Бужум-Баткендеги мусулман мектебинен