Орусча-кыргызча котормочулар талап кылынат

Байтеше, бакан жана балдакБайтеше — Жыгаччылардын аспабы, чот кетмен түспөлдүү керки. Чеберлер мунун эки жагын тең, же бир жагын жыгач сапка ашташат. Бул аспап жоон, жумуру жыгачтардын бетин чуңкурайтып, оюп-чаап иштетүүдө өтө оңтойлуу болот. Байтеше менен усталар көбүнчө ээр чабышат. Табак,

Аяк кап — Кийизден жасалган ашкана буюму. Буга жыгач идиш-аяктарды сакташат. Ал көчмөңдүү турмушта кенен керектелип, боз үйдүн эпчи тарабына керегеге эки кулакчасынан илинген. Мунун жөнөкөй түрү жалаң кийизден турат. Коозу кадимки оюмдун

Аяк (кесе) — «Кер аякка куйгандан, Керилтип кымыз сунгандан» (Жеңижок). Бул — кырма идиштеринин бир түрү. Ичи иштүү, тегерек идиш. Аяк арчадан да, кара жыгачтан да, талдан да, теректен да, кайыңдан да, акчечектен

Ат жабуу (тикек) — Ат жасалгаларынын мерчемдүү бөлүгү. Ээрдин алдынан, тердиктин үстүнөн аттын соорусуна чейин жабылуучу көркөм буюм. Сынга толуучу аруу буюм ат жабуу өрмөкчүлүк (терме, кажары, беш кеште) менен катар саймачылык

Алтыгат — Жүк буюму. Бир жак бети бачайы, атлас шайы, сатин, чыт сыяктуу кездемелер менен капталган калың кийиз төшөнчү. Уздар мунун кездеме жак бетинин баш-аягына карыш-сөөмдөй башка кездемелерден «кыюулап», ага ийне сайма, илме сайма (шибеге сайма) аркылуу көркөм көчөттөрдү түшүрүшкөн. Саймачылар